Matchningsindikatorer utbildningar

Vad menas med helt matchade, delvis matchade och inte matchade?

Anställda, helt matchade, antal (A)

Anställda med en utbildning som helt stämmer överens med yrket de har. “Helt” innebär att det både är stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, samt att utbildningsnivån är rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, delvis matchade, antal (B)

Anställda med en utbildning som delvis stämmer överens med yrket de har. “Delvis” innebär att det är: a) stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, men att utbildningsnivån är högre eller lägre än vad yrket kräver, eller b) viss överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, oavsett utbildningsnivå. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, inte matchade, antal (C)

Anställda med en utbildning som inte alls stämmer överens med yrket de har. “Inte alls” innebär att det inte finns någon uppenbar överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning. Utbildningsnivån kan vara både för hög, för låg eller rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Vad menas med helt matchade, delvis matchade och inte matchade?

Anställda, helt matchade, antal (A)

Anställda med en utbildning som helt stämmer överens med yrket de har. “Helt” innebär att det både är stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, samt att utbildningsnivån är rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, delvis matchade, antal (B)

Anställda med en utbildning som delvis stämmer överens med yrket de har. “Delvis” innebär att det är: a) stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, men att utbildningsnivån är högre eller lägre än vad yrket kräver, eller b) viss överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning, oavsett utbildningsnivå. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Anställda, inte matchade, antal (C)

Anställda med en utbildning som inte alls stämmer överens med yrket de har. “Inte alls” innebär att det inte finns någon uppenbar överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning. Utbildningsnivån kan vara både för hög, för låg eller rätt för det aktuella yrket. Mer statistik över de olika typerna av matchning finns i tabell E4.

Matchningsgrad 2019 i Hela sverige

samtliga utbildningsgrupper7161705906182285506+2.09
förskollärarutbildning4208234749433+0.54
fritidspedagogutbildning1643109310815+1.81
lärarutbildning för grundskolans tidigare år3416289858270+0.33
lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet.6364336661540+0.42
speciallärar- och specialpedagogutbildning25817169132+4.75
yrkeslärarutbildning14764205751+3.50
övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial7579286212549+4.31
humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år)7755422111982+0.51
konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå827319008041+2.73
utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå252111315002+1.67
teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år)8724303649-3.13
övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå25544181135+0.43
handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå657221656884096+0.59
biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år)722784820+0.18
ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år)14223769192439-0.28
personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år)5263147524726+0.04
juristutbildning252569524937-0.38
journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå3027169910300+0.48
psykologutbildning2693318015+0.68
samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år)5936279018837-0.83
övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial13537191623943+1.89
medicinsk sekreterarutbildning7525639089+4.69
YH-utbildning i företagsekonomi, handel, administration3685387225602+0.53
biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år)2749228510179-3.38
datautbildning, eftergymnasial nivå6071322236427+3.79
fysik- och matematikutbildning, eftergymnasial nivå (minst 3år)10377835873-0.67
geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år)11522682381-1.83
kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år)9078524097-5.90
övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år)23625396980+6.04
övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial1840359166+1.22
gymnasieingenjörsutbildning95702046042255-1.01
byggutbildning, gymnasial nivå116711126982786+1.99
data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå165982103588684+1.09
fordonsutbildning, gymnasial nivå95271460955218+1.31
industriutbildning, gymnasial nivå215243136381700+2.11
vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå3876278018464+2.83
arkitektutbildning5411023785+0.51
civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi7907959069+0.78
civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri1274380412221-1.22
civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik1676329018846-1.78
civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik1615384630207-0.92
civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik124922779986-1.67
civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning132523817955+7.65
högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri124139539710-1.26
högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon.136578149777+0.26
högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik2158576216549+1.35
högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik79810132054-1.63
högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning5195701347+5.03
teknikutbildning, yrkeshögskolan3607523220321+0.74
övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå6747118719131+6.75
naturbruksutbildning, gymnasial nivå18849784020765+2.19
agronom- och hortonomutbildning10652542293-4.85
skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år)5591371690-2.69
veterinärutbildning1421042651+0.61
övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial349412653688+2.28
barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå238941490741953+0.74
vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård2157820426136362-0.04
tandsköterskeutbildning17281436301+4.23
apotekarutbildning4704393615+1.37
arbetsterapeututbildning5598098629-0.61
biomedicinsk analytikerutbildning7752716887+0.72
fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå289524424309+1.63
läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen)41067238947-0.10
receptarieutbildning245943605+0.68
sjukgymnast-/fysioterapeututbildning84053910044+1.70
barnmorskeutbildning1075446170+0.79
sjuksköterskeutbildning, grundutbildning2621646254176+2.30
social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå171425346829-8.25
socionomutbildning2273184334133-0.35
specialistsjuksköterskeutbildning1079542935948+1.75
tandhygienistutbildning253152480-0.61
tandläkarutbildning3011766195+2.30
övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial6039446646464+0.07
restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå34218592241682+0.52
transportutbildning, gymnasial nivå7246594027467+3.55
polisutbildning9612723437-31.57
transportutbildning, eftergymnasial nivå14236736148+3.83
övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå10553551624448-1.00