Stöd och matchning (STOM)

För dig som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur din arbetslöshet.

matchingskollen ad placeholder

SÖK LEVERANTÖR

Vad är Stöd och Matchning?

Stöd och matchning är till för dig som har möjlighet att jobba, men som behöver extra stöd i ditt jobbsökande. Tillsammans med en jobbcoach hos ett av många matchningsföretag får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att komma ut i jobb eller påbörja en utbildning. Stöd och matchning är indelat i fyra olika spår. Vilket spår du hamnar i bestämmer Arbetsförmedlingen, och spåret påverkar till viss del vilka aktiviteter som din tid hos matchningsföretaget kommer att bestå av. Under 2021 kommer stöd och matchning att ersättas av en annan liknande tjänst, Rusta och Matcha. Det sker i olika etapper med målet att vara helt utbytt vid årsskiftet 2021/2022.

Läs mer om rusta och matcha här.

Vem kan få beslut om stöd och matchning?

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om stöd och matchning är någonting för dig, men du kan även önska att gå tjänsten. Tjänsten passar dig som är arbetssökande och som behöver ett extra stöd för att komma ut i jobb eller utbildning. Det kan vara så att du kanske saknar en eftergymnasial utbildning eller har svårt med det svenska språket. I dagsläget är tjänsten möjlig att få på distans på grund av rådande omständigheter med Covid-19, detta gäller fram tills sista december 2021.

matchingskollen ad placeholder

Hur fungerar stöd och matchning?

När du blir anvisad till stöd och matchning sker det i block om 3 månader. Efter första blocket görs en utvärdering, om det fortfarande finns behov för dig att gå tjänsten förlängs den i ytterligare 3 månader. Efter detta andra block finns det i vissa fall möjlighet att göra en sista förlängning med ett tredje block, som också är 3 månader långt.

4 steg till job genom stöd och matchning

Vad händer under stöd och matchning?

När du har gjort ditt val av leverantör kommer du tillsammans med en jobbcoach på det företaget att ha en inledande träff där ni tar fram en gemensam plan för hur du snabbast ska kunna hitta jobb eller påbörja en utbildning.

Din coach får endast anordna aktiviteter som är godkända av Arbetsförmedlingen och som listas här nedan, och dem ska vara religiöst och politiskt obundna.

Kartlägga färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden

Coachen har individuella samtal med dig med syftet att identifiera dina färdigheter och förutsättningar för arbete. Detta för bättre kunna ta fram lämpliga aktiviteter för att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Stöd med att hitta och söka jobb

Leverantörens uppdrag är att hjälpa dig som deltagare i tjänsten att hitta och söka jobb för att snabbt komma i arbete eller utbildning. Coachen ska tillsammans med dig se till att du dels söker lämpliga utannonserade arbeten men även aktivt söker upp företag som passar dig. Det är inte alltid företag annonserar ut sina jobb hos till exempel Arbetsförmedlingen. Aktiviteten kan utföras i grupp men också individuellt.

Stöd i att skapa ansökningshandlingar

Coachen stöttar dig i hur du kan formulera till exempel personligt brev och CV som är anpassat utifrån de jobb ni kommit fram till är lämpliga för dig att söka. Detta görs antingen i grupp eller individuellt.

Uppföljning av sökta jobb

Utöver att få hjälp att söka lämpliga jobb får du även stöd av coachen att följa upp hur bra du har lyckats med att söka dessa. Coachen går igenom tillsammans med dig hur du går till väga i ditt arbetssökande samt kommer med förslag och idéer på hur du kan öka dina chanser att lyckas få ett jobb. Här kan coachen ge dig stöd i att aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen som ett led i uppföljningen av sökta jobb. Aktiviteten bör ske individuellt.

Kontakter med arbetsgivare

Leverantören som du har valt ska jobba aktivt med att se till så att du kommer i kontakt med arbetsgivare som har behov av att anställa. Detta kan ske genom studiebesök hos arbetsgivaren, genom att du ringer till arbetsgivare som är lämpliga för dig och genom att leverantören och coachen har kontakt med arbetsgivare.

Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov

För att kunna hjälpa dig att få kontakt med arbetsgivare som har behov av att anställa bör leverantören verka i nära samarbete med arbetsgivare av denna typ. Leverantören kan i så fall presentera dig för lämpliga arbetsgivare där det kan finna möjlighet att få anställning eller praktik. Detta kan göras individuellt eller i grupp.

Mentorskap

Arbetsförmedlingen menar här att leverantören skapar kontakt mellan dig och någon som kan stödja dig i vägen till att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara någon som jobbar ideellt eller för leverantören. Syftet med det här mentorskapet är att mentorn alltså ska ge dig stöd i din personliga utveckling eller ge dig kunskaper som ökar dina chanser till jobb. Det här bör ske individuellt.

Arbetsplatsförlagda aktiviteter

Här menas arbetspraktik hos en arbetsgivare. Innan en praktik är det viktigt att din leverantör tar kontakt med din arbetsförmedlare i god tid innan praktiken påbörjas så att du har rätt försäkringar och så att Arbetsförmedlingen kan godkänna anordnaren av praktiken.

Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju

I samtalet med din coach kan ni komma fram till att du har behov av att bättra på ditt arbetssökande. Intervjuträning kan då vara en viktig del av dessa förberedelser för att se till så att dina chanser förbättras. Syftet med denna typ av träning är att du ska känna dig trygg och förberedd inför kommande intervjutillfällen. Den här aktiviteten kan ske individuellt eller i grupp.

Studie- och yrkesvägledning (obligatoriskt)

Studie-och yrkesvägledning är till för att underlätta för dig att koppla samman dina erfarenheter och önskemål till vad arbetsmarknaden efterfrågar och kräver. Du ska få minst 2 timmar studie- och yrkesvägledning per block genom ett personligt möte (kan ändras till distans under Covid-19). Utöver dessa två timmar kan ytterligare studie- och yrkesvägledning göras på distans. Den här aktiviteten ska vara individuell, du ska alltså träffa en kvalificerad studie- och yrkesvägledare för individuella samtal.

Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning

Om du är i behov av en vidareutbildning kan leverantören informera om lämpliga utbildningar. Leverantören ska då också hjälpa dig med ansökan om du har behov av det. Detta kan göras individuellt eller i grupp.

Motiverande samtal

Om ni kommer fram till att du behöver hjälp med att öka motivationen för att ta dig ut på arbetsmarknaden så är det lämpligt att din coach håller motiverande samtal med dig. Dessa samtal bör syfta till att hjälpa dig förstå och bearbeta eventuella orsaker till att du haft svårt med att arbeta tidigare.

Gruppaktiviteter

Om leverantören ser behovet kan denne anordna gruppaktiviteter som uppmuntrar till utbyten av erfarenheter och kunskaper mellan dig och andra deltagare i tjänsten. Detta kan bestå av olika övningar som ligger till grund för samtal i gruppen kring era behov, attityder och intressen. Det här kan ses som hjälpmedel för att få dig och andra att reflektera över era respektive situationer och faktorer som påverkar yrkesvalet. Gruppstorleken och sammansättningen bör anpassas efter era behov och förutsättningar.

Studiebesök

Leverantören får anordna studiebesök för dig och andra deltagare i tjänsten. Precis som vid de andra aktiviteterna så är det viktigt här att studiebesöket har som mål att öka dina chanser till att få ett jobb. Detta kan göras i grupp eller individuellt.

Seminarier

Din leverantör kan välja att bjuda in föreläsare för att öka dina kunskaper om jobbsökande, arbetsmarknaden och/eller hur du kan höja din motivation att få ett arbete

Dataundervisning

Om det finns behov av att lära dig mer om hur du använder en dator så kan leverantören och din coach ordna undervisning i grundläggande IT-användning. Den här aktiviteten ska dock bara utgöra en mindre del av den totala tjänsten och kan anordnas individuellt eller i grupp.

Språkundervisning

Om kunskaper i svenska eller engelska bedöms som låga kan leverantören anordna språkundervisning i dessa språk åt dig under en begränsad del av tjänsten, ca 40% av din tid per block. Detta kan göras individuellt eller i grupp.

Samhällsinformation

Om ett hinder för att ta ett arbete är att du behöver lära dig mer om hur myndigheter, företag och andra samhällsinstitutioner fungerar kan leverantören hjälpa dig att förstå detta. Likt dataundervisningen bör detta utgöra en mindre del av tjänsten, och det kan göras individuellt eller i grupp.

Kortare utbildning

Tjänsten kan innehålla kortare utbildning, där utbildningen ska ha en tydlig, direkt och omedelbar koppling till en eller flera specifika lediga tjänster eller reguljära utbildningsplatser, det vill säga folkhögskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och högskolor/universitet. Det skulle till exempel vara så att du har blivit lovad ett ledigt jobb under förutsättningen att du lär dig ett visst system. I detta fall är det alltså okej att gå in med en kortare utbildning. Det är inte okej att utbilda i systemet om det bara är för att generellt bredda ditt sökområde och är mer en fråga om generell kompetensutveckling.

Hälsofrämjande åtgärder

Finns behovet för hälsofrämjande åtgärder kan du få hjälp med att öka dina möjligheter till hälsomedvetande och bli mer anställningsbar. Detta kan göras individuellt eller i grupp i from av seminarier inom kost, sömn och motion och ska alltså inte göras som en direkt fysisk aktivitet.

Schema under stöd och matchning

Din leverantör fram ett schema åt dig som ska sträcka sig minst en vecka framåt i tiden och innehålla de aktiviteter som är planerade med information om var och när aktiviteterna äger rum. Schemat fungerar dels också som ett underlag du kan använda vid aktivitetsrapportering men också som ett underlag för Arbetsförmedlingen så att dem ska kunna se att du får det stöd du har rätt till.

matchingskollen ad placeholder

Hur söker jag leverantör via matchningskollen?

Sök och hitta en leverantör av din matchningstjänst genom att söka, filtrera och sortera i listan.

demo bild på hur sök funktionen för stom ser ut

När du har valt en leverantör och ett kontor där du vill gå tjänsten klickar du på ”välj leverantör”, så får du all information du behöver ange till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

demo bild på hur man väljer leverantör och får upp ka-numret

Sök och hitta en leverantör inom stöd och matchning genom att söka och filtrera i listan.