Vad är en leverantör av rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer, så kallade leverantörer, hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Tjänsten innebär i stora drag:

 • En matchningstjänst som ska bidra till att arbetssökande snabbt får utbildning och jobb.

 • Tjänsten kan pågå maximalt ett år (två gånger sex månader).

 • Målgruppen för rusta och matcha är bredare än i stöd och matchning och omfattar fler som står längre ifrån arbetsmarknaden.

 • En arbetsförmedlare håller ett inledande samtal där vi utifrån det statistiska bedömningsstödet som bygger på ett 30-tal faktorer, avgör om den sökande ska ingå i rusta och matcha. Exempel på faktorer är utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort.

 • Deltagaren väljer själv leverantör genom att läsa på om olika leverantörer. T.ex. på matchningskollen.se.

 • Tjänsten ger leverantörer stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar.

 • Leverantören tar tillsammans med arbetssökande fram en plan för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare får ett schema med sina aktiviteter.

 • Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att de få högre ersättning ju snabbare sökande kommer ut i utbildning eller får jobb.

Hur blir man leverantör av rusta och matcha?

Om du vill bli leverantör av rusta och matcha behöver du delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Rusta och matcha går under lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du som tar del av rusta och matcha har rätt att välja valfri leverantör som ska utföra tjänsten som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud till Arbetsförmedlingen och anbud ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Det är kostnadsfritt. Du hittar aktuella upphandlingar på Arbetförmedlingens hemsida.

Vad krävs det för att bli leverantör av rusta och matcha?

För att bli leverantör av rusta och matcha behöver du uppfylla följande krav:

 • Inte uppfylla någon av Arbetsförmedlingens uteslutningsgrunder:
 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsfrvaltning eller är fremål fr ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsfrbud.
 2. är fremål fr ansöan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande.
 3. genom lagakraft vunnen dom är dmd för brott som avser yrkesutövningen.
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta.
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området.
 6. i något vsentligt hänseende har låtit bli att lämna begrda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.
 • Vara registrerad för skattepliktig verksamhet Innan avtal tecknas ska leverantören vara registrerad för:
 1. F-skatt
 2. Mervärdesskatt
 3. Arbetsgivaravgift (i förekommande fall)
 • Visa ekonomisk stabilitet Den ansökande leverantören och eventuella underleverantörer denne anlitar ska ha ekonomisk förmåga att genomföra uppdraget i enlighet med förfrgningsunderlaget under hela avtalstiden. För att f̈rsäkra sig om detta använder Arbetsförmedlingen sig bland annat av det signalsystem som finns i TendSign och som hämtar uppgifterna från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Genom signalsystemet erhåller anskande leverantör en frgmarkering utifrån en av Arbetsförmedlingen hos Creditsafe vald kreditmall. Arbetsförmedlingen kontrollerar samtliga leverantörers ekonomiska förmåga mot kreditmallen Kreditvärdig.

 • Visa referensuppdrag Leverantören ska visa att denne har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella, genom att presentera två (2) referensuppdrag. Med liknande uppdrag avses tillhandahållande av matchande och rustande stöd inför arbete eller utbildning. Det ena uppdraget ska ha inneburit tillhandahållande av matchande stöd som huvudfokus och det andra uppdraget ska ha inneburit tillhandahållande av rustande stöd som huvudfokus. Med matchande stöd avses aktiviteter som syftar till att matcha deltagare mot arbete eller utbildning. Exempel: Aktiv matchning av deltagare med arbetsgivare som söker arbetskraft, stöd vid val av passande utbildning eller kurs genom studie- och yrkesvgledning m.m.

 • Inneha rätt personella resurser Leverantören ska, själv eller med hjälp av underleverantörer, tillhandahålla personella resurser med rätt kompetens för att leverera tjänsten under hela avtalstiden.

 • Vid eventuella underleverantörer ska även dessa kunna intyg sin kapacitet

 • Dokumenterade rutiner för kvalitetsledning Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för kvalitetsledning av sin verksamhet som omfattar företagets organisatoriska strukturer, roller och fördelning av ansvar internt.

 • Inneha en miljöpolicy som minimerar negativ miljöpåverkan Kravet omfattar hela den verksamhet som berör uppdraget, gäller ven eventuella underleverantörer och inkluderar minst följande:

 1. En införd miljpolicy
 2. Rutiner som säkerstller att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs
 3. Rutiner och metoder för atthantera avvikelser från ovanstende.

Alla krav samt mer information om respektive för att bli leverantör av rusta och matcha finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag rusta och matcha(PDF)

Hur tjänar leverantörer av rusta och matcha pengar?

Tjänsten är resultatbaserad och ska bidra till att arbetssökande snabbt kommer ut i arbete eller studier. När företaget lyckas få dig som är arbetssökande till en anställning eller i utbildning får företaget en ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen. Företaget får även en mindre ersättning för varje dag du går rusta och matcha. Det är en ersättningsmodell med stark incitamentsstruktur, med låg periodisk ersättning och hög resultatersättning.