Vad kan jag få för ersättning som arbetslös?

Du som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vid beslut om insatser och program utgår Arbetsförmedlingen inte från dig som arbetssökande eller arbetsgivarens behov av ekonomiskt stöd, utan gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Ersättning för dig som går ett program hos Arbetsförmedlingen

Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program, t.ex. rusta och matcha, kan du få ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning (programersättning). Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om den arbetssökande kan få en plats i ett program.

Du ansöker om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som fattar beslut och betalar ut pengarna. Försäkringskassan samordnar ersättningen med vissa andra inkomster och ersättningar som du kan ha.

För mer information se Försäkringskassans webbplats.

Aktivitetsstöd

Om du är arbetssökande och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan du programtiden få aktivitetsstöd om du uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersättning eller är över 25 år.

Om du uppfyller villkoren för a-kassa kan du få aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning. Nivån beror på hur många dagar i en ersättningsperiod som du har förbrukat, dock lägst 510 kronor per dag.

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa är aktivitetsstödet 223 kronor per dag vid program på heltid. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan du få ersättning i högst 450 dagar. Du som inte har fyllt 25 år och inte heller uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får i regel utvecklingsersättning.

Dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen samordnas. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd avräknas från en ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.

Aktuella belopp på Försäkringskassans webbplats

Utvecklingsersättning

Om du deltar i ett program och har fyllt 18 men inte 25 år och du inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning.

Det finns två olika nivåer på ersättningen. Det högre beloppet kan du få om hen antingen har fullföljd gymnasieutbildning, motsvarande utländsk utbildning eller har fyllt 20 år och deltar i en studiemotiverande folkhögskolekurs. Övriga personer kan få det lägre beloppet. Utvecklingsersättning är skattefri.

Information om utvecklingsersättning på Försäkringskassans webbplats

Etableringsersättning

Om du deltar i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning.

Under tiden som du deltar i etableringsprogrammet och medverkar till upprättande av en individuell handlingsplan får du etableringsersättning med 231 kronor per dag. Därefter får du ersättning med 308 kronor per dag vid program på heltid. Om du har barn eller bor ensam i egen bostad kan dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning under programperioden.

Mer information om etableringsersättning på Försäkringskassans webbplats

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Om du är medlem i en a-kassa fattas beslut om ersättning av den a-kassa du är medlem i. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar ditt senaste arbete.

Förteckning över a-kassorna och mer information finns hos Sveriges a-kassor

Arbetsvillkor

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att du under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad. Den så kallade huvudregeln.

Uppfyller du inte kravet enligt huvudregeln kan man göra det enligt den så kallade alternativregeln. Där ska du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader. Var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

Föräldraledighet, sjukdom och studier på heltid kan vara så kallad överhoppningsbar tid. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig arbete innan den överhoppningsbara tiden.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret men trots det inte ha rätt till ersättning, till exempel om man har eget företag eller att du i första hand studerar.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och betalas ut 5 dagar per vecka. Ersättningen betalas ut i 300 dagar och ytterligare 150 dagar om den sökande har barn under 18 år när de 300 dagarna har tagit slut.

En ersättningsperiod inleds med 6 dagar karens.

Grundersättning

Om du som arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader har du rätt till en grundersättning. Du som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete. Dagpenningen är då max 510 kronor före skatt.

Inkomstrelaterad ersättning

Om du som arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader räknas ersättningen på den tidigare inkomsten, så kallad inkomstrelaterad ersättning. Högsta beloppet per dag är 1200 kronor före skatt vid de första 100 dagarna och som högst 1000 kronor per dag resterande ersättningsperiod.

Om du som arbetssökande är medlem i ett fackförbund kan du även få en inkomstförsäkring. Fackförbunden har olika regler och krav för medlemskap och för att få inkomstförsäkring. Det finns även privata alternativ för inkomstförsäkring.

Aktuella belopp på Sveriges a-kassors webbplats

Regler vid egen uppsägning

Om du som arbetssökande har sagt upp dig själv utan giltig anledning blir du avstängd från ersättningen i 45 ersättningsdagar. Det innebär att du kan påbörja ersättningsperioden med en avstängning samt karens vilket innebär 45 + 6 dagar utan ersättning, vilket innebär drygt 10 veckor utan ersättning.